Văn Phòng Đảng - Đoàn Thể

Văn phòng Đảng - Đoàn thể là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Tổng Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty, có nhiệm vụ:

- Công tác đảng:

 • Lập kế hoạch hoạt động công tác Đảng tháng, quý, năm trong toàn Đảng bộ.
 • Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và chuyên đề
 • Xem xét, nghiên cứu, đề xuất thành lập tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy bộ phận và Đảng ủy công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của các đơn vị, bộ phận.
 • Thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ.
 • Bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới và đội ngũ quần chúng phục vụ cho công tác phát triển đảng viên.
 • Thực hiện công tác phát triển Đảng.
 • Quản lý hồ sơ, khen thưởng, kỷ luật đảng viên.
 • Theo dõi và thực hiện việc thu, nộp đảng phí của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.
 • Triển khai và thực hiện công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty.
 • Tham mưu cho Đảng uỷ Công ty trong việc đề nghị xét tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng theo quy định.
 • Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nội dung công việc về công tác tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ Công ty.
 • Theo dõi và quản lý các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Công ty.

- Công tác công đoàn:

 • Tham mưu cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong mọi hoạt động của Công đoàn theo Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam. Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng của Công ty trong việc tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm.
 • Tham gia với các cơ quan chức năng trong công tác sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nội dung văn bản, các nội quy, quy chế có liên quan đến người lao động.
 • Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động theo nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

- Công tác đoàn thanh niên:

 • Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của dân tộc cho đoàn viên thanh niên. 
 • Tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực cho đoàn viên thanh niên gắn với nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con của người lao động trong Công ty.

- Tham mưu trong các hoạt động thi đua, tuyên truyền, văn hóa, thể thao của Công ty.

- Công  tác an ninh an toàn phòng chống cháy nổ lụt, bão:

 • Quản lý và đảm bảo công tác môi trường, phòng chống cháy nổ, lũ lụt và thiên tai địch họa cho toàn Công ty.
 • Đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, bảo vệ an ninh an toàn tại Trụ sở Công ty và các địa điểm làm việc, kho bãi của các đơn vị trong Công ty tại Sân bay quốc tế Nội Bài

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.