Phòng Tổ Chức Nguồn Lực

Phòng Tổ chức - Hành chính là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về lĩnh vực tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; quản trị hành chính doanh nghiệp; có chức năng nhiệm vụ:

Về chức năng tổ chức: 

- Đề xuất, xây dựng và triển khai thực hiện các đề án cơ cấu tổ chức bộ máy về kiện toàn, thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị và bộ phận trực thuộc Công ty; xác định quy mô, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, định biên lao động cho các đơn vị, bộ phận và các chức danh lãnh đạo quản lý có liên quan.

- Xây dựng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực bao gồm việc xác định nhu cầu, tuyển dụng, bố trí sắp xếp nguồn nhân lực; công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý và người lao động.

- Xây dựng, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo bổ sung và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, đào tạo nội bộ và đánh giá chất lượng đào tạo và việc sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo.

- Đề xuất, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án xác định quỹ tiền lương và tiền thưởng hàng năm của Công ty, giao đơn giá và thanh toán quỹ tiền lương các đơn vị trực thuộc, thực hiện chi trả các khoản chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp và giải quyết các chính sách hợp pháp khác cho người lao động về nâng bậc lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ và vệ sinh an toàn lao động.

- Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế quản lý lao động, tiền lương, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Phân cấp tổ chức và quản lý cán bộ, người lao động; hệ thống thang bảng lương, quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; quy chế nâng ngạch, nâng bậc lương; Hệ thống chức danh tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và các quy chế hoạt động chuyên ngành.

- Thực hiện giao kết và quản lý hợp đồng lao động, giải quyết chế độ thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thẩm định và quản lý hồ sơ nhân lực; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý số lượng và chất lượng đội ngũ người lao động, đánh giá người lao động hàng năm để làm cơ sở quy hoạch sắp xếp, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực.

- Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động ở các đơn vị trực thuộc Công ty.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Về chức năng hành chính, văn phòng

- Thực hiện công tác đối nội và đối ngoại, công tác hành chính quản trị văn phòng, thông tin nội bộ.

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ bảo mật; Kiểm soát hồ sơ, tài liệu và ISO.

- Xây dựng, đầu tư, phát triển và quản lý hệ thống công nghệ thông tin, website của Công ty.

- Chủ trì xây dựng và quản trị hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; 

- Sắp xếp, bố trí kế hoạch làm việc công tác, hội họp, giao ban, tiếp khách cho Ban Giám đốc. Phối hợp với Ban Thư ký Công ty tổ chức các cuộc họp, làm việc cho Hội đồng quản trị.

- Tổng hợp báo cáo giao ban, hội họp; Soạn thảo văn bản, quy chế, chỉ thị, thông báo của Ban Giám đốc theo lĩnh vực được phân công. Phối hợp với Ban Thư ký Công ty ghi chép biên bản, Nghị quyết, kết luận của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.

- Quản lý, sắp xếp bố trí phương tiện phục vụ kế hoạch làm việc của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, các đơn vị, các phòng chức năng Công ty.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Vận tải ô tô Hàng không tổ chức xe đưa đón người lao động đi làm việc hàng ngày.

-  Xây dựng các khoản chi phí phục vụ cho các hoạt động chung của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý thanh quyết toán chi phí Văn phòng.

- Thực hiện công tác vệ sinh, tạp vụ Trụ sở Công ty.

- Quản lý bếp ăn nội bộ tại Trụ sở Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.