Phòng Tài Chính Kế Toán

Phòng Tài chính - Kế toán là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tài chính và kế toán; có chức năng, nhiệm vụ:

- Chủ trì xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán Công ty.

- Tổ chức hoạt động quản lý tài chính - kế toán - thống kê trong Công ty phù hợp với Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Lập, quản lý, hướng dẫn và theo dõi kế hoạch thu chi hoạt động tài chính, phân tích hoạt động thu chi tài chính, đánh giá kết quả công tác hoạt động thu chi tài chính năm của các đơn vị trực thuộc và Công ty.

- Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán kế toán - thống kê cho các trung tâm và toàn Công ty.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động hạch toán kế toán, báo cáo kế toán, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tại các đơn vị và trong toàn Công ty.

- Thanh quyết toán, kiện toàn hoạt động tài chính kế toán cho các đơn vị trực thuộc Công ty, tổng hợp báo cáo tài chính toàn Công ty.

-  Quản lý vốn, nguồn vốn, tài sản, các quỹ tập trung của toàn Công ty.

- Chủ trì công tác lập phương án tạo nguồn vốn, sử dụng vốn, điều hòa vốn, giao nhận vốn, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Thu thập, phân loại, xử lý các thông tin về tài chính, đề xuất các biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tham mưu cho Tổng Giám đốc.

- Tổ chức công tác phân tích hoạt động quản trị doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động sản  xuất kinh doanh, các dự án, các hoạt động đầu tư tài chính để tham mưu cho Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính có hiệu quả.

- Tham gia xây dựng, thẩm định, triển khai các dự án đầu tư, thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tham gia đàm phán, thẩm định triển khai các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc quyết định; tổ chức thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tham gia xây dựng và quản lý, kiểm tra, giám sát các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, chi phí vật tư, nguyên nhiên vật liệu, chế biến, mức giá dịch vụ sản phẩm (đầu vào, ra), đơn giá tiền lương của Công ty.

- Thực hiện các chế độ, chính sách tài chính kế toán, báo cáo thống kê trong Công ty theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát việc lập sổ sách ghi chép, chứng từ nghiệp vụ, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của các đơn vị trực thuộc Công ty theo đúng quy chế phân cấp quản lý của Công ty và quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu việc phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần, thị trường chứng khoán để tham mưu cho Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.