Phòng Kế Hoạch - Thị Trường

Phòng Kế hoạch - Thị trường là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về lĩnh vực thị trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh; có chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng và triển khai thực hiện công tác marketting, phát triển thị trường trong toàn Công ty.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của các đơn vị trực thuộc và Công ty về các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư.

- Chủ trì thực hiện việc thẩm định kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của các đơn vị trong Công ty.

- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá sản phẩm - dịch vụ đầu vào, đầu ra của các đơn vị trong Công ty.

- Nghiên cứu, đề xuất và soạn thảo các văn bản, chỉ thị của Tổng Giám đốc về quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thẩm định, ban hành, triển khai và thực hiện các kế hoạch, phương án, biện pháp tác nghiệp có liên quan trong quản lý, điều hành kinh doanh theo ủy quyền của Tổng Giám đốc.

- Tổ chức công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu.

- Tham mưu xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng của Công ty.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc đảm bảo chất lượng các dịch vụ của Công ty; Xử lý thông tin phản hồi khách hàng.

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị để kịp thời tham mưu cho Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các thủ tục bổ sung, thay đổi và đăng ký ngành nghề kinh doanh, sở hữu trí tuệ, công nghiệp; các vấn đề pháp lý liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty nghiệp vụ về lĩnh vực xuất - nhập khẩu, ngành nghề kinh doanh, biện pháp quản lý, phát triển khối tài sản vô hình, các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

- Soạn thảo, thẩm định, quản lý và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế của Công ty.

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế phân cấp cho đơn vị.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, vật tư, nguyên nhiên vật liệu, chế biến; các hoạt động đầu tư, quản lý và sử dụng đất đai, mặt bằng, môi trường, tài sản vô hình, hợp đồng kinh tế, tiếp thị và quảng cáo của các đơn vị trong Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn góp của NASCO đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.