Phòng Cung Ứng Hàng Hóa - Đầu Tư Trang Thiết Bị

Phòng Cung ứng hàng hóa - Đầu tư trang thiết bị là đơn vị phụ trợ, giúp Tổng Giám đốc đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho các đơn vị kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư theo phân cấp; có chức năng, nhiệm vụ:

Về cung ứng hàng hóa:

- Triển khai các hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ, vật tư, nguyên nhiên vật liệu.

- Thực hiện việc khai thác, cung ứng các nguồn hàng, sản phẩm dịch vụ, hàng hóa, thực phẩm, vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty theo hợp đồng kinh tế đã được Tổng Giám đốc ký kết.

- Thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu; cung ứng hàng hóa và thanh khoản tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu cho các Trung tâm.

- Quản lý, bảo quản kho tàng, hàng hóa, thực phẩm, vật tư, nguyên nhiên vật liệu. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường.

- Thực hiện công việc dán tem, mã vạch, đóng gói sản phẩm, hàng hóa, vật tư cung cấp hàng hóa đến tận địa điểm kinh doanh của các bộ phận thuộc các Trung tâm.

- Đảm bảo công tác môi trường và phòng chống cháy nổ bão lụt trong khu vực kho tàng được giao quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê hàng hóa, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu… xuất, nhập, tồn kho theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Về đầu tư - trang thiết bị:

- Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị kỹ thuật, quản lý đất đai, mặt bằng, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng cho Công ty.

- Thực hiện việc khai thác cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu, trang thiết bị công cụ lao động… đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế và làm sạch cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất, tài sản, công cụ, dụng cụ lao động, vận hành sửa chữa hệ thống điện, điện tử, điện lạnh, hệ thống nước phục vụ cho toàn bộ các hoạt động của Công ty (trừ các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).

- Đảm bảo công tác môi trường và phòng chống cháy nổ bão lụt trong khu vực làm việc được giao quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê vật tư, nguyên nhiên vật liệu, trang thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ, xuất, nhập, tồn theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.