NASCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

01/06/2022
Ngày 31/5/2022, tại Tòa nhà điều hành Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO), sân bay quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Công ty NASCO đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

NASCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Ngày 31/5/2022, tại Tòa nhà điều hành Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO), sân bay quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Công ty NASCO đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Dự Đại hội có các ông, bà thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và đại diện các cổ đông trong Công ty.

Điều hành Đại hội gồm 03 thành viên: Ông Lê Đức Cảnh- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HKVN, Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Trần Việt Phương- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; Bà Hà Thị Thu Nga- Thành viên HĐQT Công ty.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Công ty được Đại hội bầu đã giúp Đoàn chủ tịch triển khai thực hiện toàn bộ nội dung liên quan trong quá trình tổ chức Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua kết quả chi trả thù lao/ tiền lương năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao/ tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty NASCO thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty NASCO họp phiên đầu tiên ngay sau khi kết thúc Đại hội để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giúp cho Ban điều hành Công ty triển khai nhiệm vụ sau Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên 2022 Công ty NASCO đã được công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty NASCO đã thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2022, được HĐQT Công ty NASCO triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

                                                                              Mạnh Hiền- NASCO

Tin liên quan