NASCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

29/06/2021
Ngày 24/6/2021, tại Tòa nhà điều hành Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO), sân bay quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Công ty NASCO đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NASCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

      Ngày 24/6/2021, tại Tòa nhà điều hành Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO), sân bay quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Công ty NASCO đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Dự Đại hội có các ông, bà thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ trưởng các đơn vị và đại diện các cổ đông trong Công ty.

Để Đại hội diễn ra đúng nguyên tắc, thể lệ và quy định, ngày 21/6/2021 Ông Đặng Ngọc Hòa-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty HKVN- CTCP, hiện là đại diện sở hữu vốn của cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP tại Công ty NASCO đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị Công ty NASCO thông báo về việc cử Người đại diện vốn của Tổng công ty tại NASCO và thôi cử bà Phan Diễm Anh, Trưởng ban Kiểm tra- Kiểm toán kiêm làm Người đại diện vốn, thôi giữ chức Thành viên HĐQT; đồng thời có đơn đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty NASCO được đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty NASCO gồm có các Ông, bà:

Ông Lê Đức Cảnh- Trưởng ban Đầu tư- Mua sắm Tổng công ty HKVN- CTCP là ứng cử viên để Đại hội đổng cổ đông Công ty NASCO bầu vào Hội đồng quản trị, đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Trần Việt Phương- Cán bộ Tổng công ty HKVN- CTCP là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty NASCO bầu vào Hội đồng quản trị, đề cử giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Bà Hà Thị Thu Nga- Phó trưởng ban Dịch vụ hành khách, Tổng công ty HKVN- CTCP là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty NASCO bầu vào Hội đồng quản trị, đề cử giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Phú Thanh- Phó chánh Văn phòng Tổng công ty HKVN- CTCP là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty NASCO bầu vào Hội đồng quản trị, đề cử giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Ghi nhận một số chỉ tiêu chính định hướng hoạt động kinh doanh 05 năm 2021- 2025; Thông qua kết quả chi trả thù lao/ tiền lương năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao/ tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021; Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của của Ban kiểm soát; Thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát; Thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị và 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông Công ty NASCO đã bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông, Bà: Ông Lê Đức Cảnh, Ông Trần Việt Phương, Bà Hà Thị Thu Nga, Ông Nguyễn Phú Thanh; HĐQT Công ty NASCO gồm 05 thành viên, trong đó 04 thành viên là Người đại diện vốn của Tổng công ty tại NASCO và Ông Vũ Ngọc Sơn, đại diện ủy quyền cổ đông Đỗ Hữu Nghĩa- Thành viên HĐQT.

Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi- Phó Ban nghiệp vụ, Trung tâm Dịch vụ HK, Công ty NASCO được Đại hội bầu làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm soát Công ty NASCO gồm 03 thành viên, kết quả họp Ban kiểm soát sau Đại hội, Ông Nguyễn Tiến Dũng- Cán bộ Ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ Tổng công ty HKVN- CTCP, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát; Ông Nguyễn Trường Thi- Cán bộ Ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ Tổng công ty HKVN- CTCP- Thành viên Ban kiểm soát; Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi- Thành viên Ban kiểm soát.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty NASCO họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, với 100% thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp đã bầu Ông Lê Đức Cảnh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty NASCO đã thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2021, được HĐQT Công ty NASCO triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

 

 

 

Ảnh: HĐQT và BKS Công ty NASCO nhiệm kỳ 2021-2026

                                                                         Mạnh Hiền- NASCO

 

 

Tin liên quan