Ban Thư Ký Công Ty

Ban thư ký Công ty là cơ quan giúp việc trực tiếp của Hội đồng quản trị; có chức năng, nhiệm vụ:

- Soạn thảo các văn bản, tờ trình liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để báo cáo các cơ quan cấp trên.

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Ghi chép và làm các biên bản các cuộc họp.

- Tư vấn về thủ tục các cuộc họp.

- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Là đầu mối liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty và các cổ đông.

- Thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Quản lý, theo dõi cổ đông, số cổ phiếu nắm giữ của các tổ chức, cá nhân và giấy chứng nhận cổ đông do Công ty phát hành.

- Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng khi các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các nội dung có liên quan theo Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.