Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

1. Ông Lê Đức Cảnh
Email: leduccanh@nasco.vn

Chủ tịch

2. Bà Hà Thị Thu Nga
Email: ngaha@vietnamairlines.com

Ủy viên

3. Ông Trần Việt Phương
Email: tranvietphuong@nasco.vn

Ủy viên

4. Ông Nguyễn Phú Thanh
Email: thanhnp@vietnamairlines.com

Ủy viên

5. Ông Vũ Ngọc Sơn
Email: sonvu@imexpan.net

Ủy viên

THƯ KÝ CÔNG TY

 

1. Ông Vũ Xuân Mạnh
Email: manhvx.kh@nasco.vn

Trưởng ban

2. Ông Đào Minh Anh
Email: anhdm.kh@nasco.vn

Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

 

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
Email: dungnguyentien@vietnamairlines.com

Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Trường Thi
Email: thint@skypec.com.vn

Thành viên

3. Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi
Email: tuointt.dv@nasco.vn

Thành viên

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

1. Ông Trần Việt Phương
Email: tranvietphuong@nasco.vn

Ủy viên HĐQT
Tổng giám đốc

2. Ông Phan Thanh Bình
Email: binhphan@nasco.vn

Phó Tổng Giám đốc