Thông tin dành cho cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

07/06/2016 15:02

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

Quý vị Cổ đông và các nhà Đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ: tại đây