Thông tin dành cho cổ đông

Thông báo: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/05/2016 11:10

Thông báo: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quý vị Cổ đông và các nhà Đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ: Tại đây.


TRƯỞNG BAN THƯ KÝ