Thông tin dành cho cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 - năm 2015 bằng tiền mặt

22/02/2016 09:34

Thông báo chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 - năm 2015 bằng tiền mặt

Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ về máy tính: Tại đây.
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CÔNG TY.