Thông tin dành cho cổ đông

Thông Báo: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

29/04/2016 15:33

Thông Báo: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quý vị Cổ đông và các nhà Đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ: Tại đây

 
Trưởng Ban Thư Ký