Thông tin dành cho cổ đông

Thông Báo: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 - Ngày đăng ký cuối cùng

15/04/2016 15:19

Thông Báo: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 - Ngày đăng ký cuối cùng

Quý vị Cổ đông và các nhà Đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ tại đây:

Danh sách cổ đông.pdf
 
Trưởng Ban Thư Ký Công ty