Thông tin dành cho cổ đông

Tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

05/05/2016 10:36

Tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quý vị Cổ đông và các nhà Đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ: Tại đây.
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ