Thông tin dành cho cổ đông

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015

04/03/2016 15:13

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Nội Bài báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 như sau:

Tài Liệu Đính kèm:
Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 2015.pdf