Thông tin dành cho cổ đông

Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 NASCO

17/05/2016 14:58

Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO)

Quý vị Cổ đông và các nhà Đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ dưới đây:

-  Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

-  Tài liệu kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CÔNG TY