Báo cáo tài chính kế toán

Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm toán

08/03/2016 10:25

Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm toán.

 

Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ về máy tính: Tại đây.
 
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CÔNG TY.