Báo cáo tài chính kế toán

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 - Chưa được kiểm toán

03/06/2016 10:39

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 - Chưa được kiểm toán

Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ về máy tính: Tại đây.
 
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CÔNG TY.