Báo cáo tài chính kế toán

Báo cáo tài chính năm 2014 - Đã được kiểm toán

17/03/2015 14:10

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ về máy tính:

- Báo cáo tài chính 2014 (đã kiểm toán).