Báo cáo tài chính kế toán

Báo cáo tài chính - Kỳ kết thúc 30-6-2014

24/11/2014 16:26

Báo cáo tài chính - Kỳ kết thúc 30-6-2014

Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ về máy tính: Tại đây.

 
Trưởng ban Thư ký Công ty