Báo cáo định kỳ

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (cả năm 2014)

04/02/2015 10:23

Báo cáo tình hình quản trị Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải bản đầy đủ về máy tính: Tại đây.