Tin tức NASCO

NASCO ĐÀO TẠO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ - CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NĂM 2017

20/06/2017 14:57

NASCO ĐÀO TẠO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ- CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NĂM 2017

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 6 năm 2017, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã triển khai kế hoạch tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động và đo kiểm điện năm 2017 cho 535 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trong Công ty, lớp học được chia thành các nhóm huấn luyện phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng.

Nhóm 1 bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Công ty và đơn vị chưa được cấp chứng nhận huấn luyện.Được huấn luyện về Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động:Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưcác khái niệm cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động;Hệ thống pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;Luật An toàn vệ sinh lao động. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động.Các quy định cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở đểsản xuất, sử dụng bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiêt  bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Nghiệp vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở:Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở, phân định. trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa:Khái niệm về yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;Các yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng ngừa;Các yếu tố có hại, biện pháp phòng ngừa.Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Nhóm 2 bao gồm những người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Được huấn luyện về Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao độngCác quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.Công tác kiểm định, huấn luyện và quantrắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Nội dung huấn luyện chuyên ngành:Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất sử dụng trong sản suất:Khái niệm;Phân loại;Đặc điểm về quá trình hoạt động của các máy, thiết bị và các chất. Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong quá trình sử dụng, vận hành; biện pháp phòng ngừa.Quy trình làm việc an toàn đối với các máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 3: Những người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Gồm những nười lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại khoản 1,2,3 và 5. Được huấn luyện về kiến thức cơ bản về An toàn lao động, vệ sinh lao động: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, chức năng, nhiệm vụ cảu mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Nhận biết các yếu tố nguy hiểm có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc. Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trưởng hợp khẩn cấp.Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động:Cấp cứu tai nạn điện: Nguyên tắc, phương pháp cấ cứu  thổi ngạt, ép tim; Cấp cứu khi bị tai nạn chấn thương (Cầm máu tạm thời): Nguyên tắc chung, phương pháp cấm máu bằng garo;  Cấp cứu bỏng (Sơ cứu): Bỏng nhiệt (bỏng độ 1,2,3); Bỏng lạnh; Bỏng do hoá chất.

Nhóm 6 gồm những người an toàn, vệ sinh viên. Được huấn luyện về Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên:Tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh viên; Quyền và nghĩa vụ của an toàn vệ sinh viên; Quychế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Mối quan hệ công tác giữa Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và an toàn vệ sinh viên.Phương pháp phát hiện nguy cơ mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, các chất, làm việc và đề xuất kiến nghị khắc phục.Các hình thức làm việc của an toàn vệ sinh viên:Làm việc trong ngày làm việc. Làm việc định kỳ: Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.

Kết thúc khóa huấn luyện 100% người lao động đã được kiểm tra đánh giá chất lượng và cấp chứng chỉ theo quy định.

Một số hình ảnh lớp học

MẠNH HIỀN - CÔNG TY NASCO