Văn Phòng Hành Chính

Văn Phòng Hành Chính

Văn phòng hành chính là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về lĩnh vực quản trị hành chính doanh nghiệp; có chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác đối nội và đối ngoại, công tác hành chính quản trị văn phòng, thông tin nội bộ.

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ bảo mật; Kiểm soát hồ sơ, tài liệu và ISO.

- Xây dựng, đầu tư, phát triển và quản lý hệ thống công nghệ thông tin, website của Công ty.

- Chủ trì xây dựng và quản trị hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; 

- Sắp xếp, bố trí kế hoạch làm việc công tác, hội họp, giao ban, tiếp khách cho Ban Giám đốc. Phối hợp với Ban Thư ký Công ty tổ chức các cuộc họp, làm việc cho Hội đồng quản trị.

- Tổng hợp báo cáo giao ban, hội họp; Soạn thảo văn bản, quy chế, chỉ thị, thông báo của Ban Giám đốc theo lĩnh vực được phân công. Phối hợp với Ban Thư ký Công ty ghi chép biên bản, Nghị quyết, kết luận của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.

- Quản lý, sắp xếp bố trí phương tiện phục vụ kế hoạch làm việc của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, các đơn vị, các phòng chức năng Công ty.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Vận tải ô tô Hàng không tổ chức xe đưa đón người lao động đi làm việc hàng ngày.

- Quản lý và đảm bảo công tác môi trường, phòng chống cháy nổ, lũ lụt và thiên tai địch họa tại cho toàn Công ty.

- Đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, bảo vệ an ninh an toàn tại Trụ sở Công ty và các địa điểm làm việc, kho bãi của các đơn vị trong Công ty tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

- Xây dựng các khoản chi phí phục vụ cho các hoạt động chung của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý thanh quyết toán chi phí Văn phòng.

- Thực hiện công tác vệ sinh, tạp vụ Trụ sở Công ty.

- Quản lý bếp ăn nội bộ tại Trụ sở Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.