Trung Tâm Bán Hàng Miễn Thuế

Trung Tâm Bán Hàng Miễn Thuế

Trung tâm bán hàng miễn thuế là một đơn vị trực tiếp kinh doanh, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Tổng Giám đốc, có con dấu riêng để giao dịch; có chức năng, nhiệm vụ:

- Bán hàng miễn thuế phục vụ hành khách xuất cảnh.

- Bán hàng miễn thuế phục vụ hành khách nhập cảnh.

- Bán hàng miễn thuế trên máy bay.

- Bán hàng nhập khẩu tại Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.