Phòng Đầu tư - Trang thiết bị

Phòng Đầu tư - Trang thiết bị

Phòng Đầu tư - Trang thiết bị là đơn vị phụ trợ, giúp Tổng Giám đốc đảm bảo phục vụ kinh doanh của Công ty; có chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị kỹ thuật, quản lý đất đai, mặt bằng, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng cho Công ty.

- Thực hiện việc khai thác cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu, trang thiết bị công cụ lao động… đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế và làm sạch cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất, tài sản, công cụ, dụng cụ lao động, vận hành sửa chữa hệ thống điện, điện tử, điện lạnh, hệ thống nước phục vụ cho toàn bộ các hoạt động của Công ty (trừ các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).

- Đảm bảo công tác môi trường và phòng chống cháy nổ bão lụt trong khu vực làm việc được giao quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê vật tư, nguyên nhiên vật liệu, trang thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ, xuất, nhập, tồn theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.