SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY NASCO LÀ NHÂN TỐ ĐẢM BẢO THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÔNG TY

20/01/2021

Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài (NASCO) thực sự là người lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thực tế những năm qua Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết và theo phương châm, định hướng của Đảng là: "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.. .”

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY NASCO LÀ NHÂN TỐ  ĐẢM BẢO THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÔNG TY

 

  Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài (NASCO) thực sự là người lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thực tế những năm qua Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết và theo phương châm, định hướng của Đảng là: "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.. .”

Đảng bộ đã lãnh đạo duy trì sinh hoạt Đảng trong các Chi bộ và Đảng bộ bộ phận trở thành nề nếp thường xuyên, có nội dung phù hợp, sát vói thực tiễn hoạt động kinh doanh của đơn vị, kích thích mọi hoạt động và phát huy cao tính tích cực của mọi hành động của cán bộ, đảng viên trong Công ty.

Sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty là nhân tố quan trọng trực tiếp nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong doanh nghiệp; là nhân tố quyết định bảo đảm Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đựơc giao hàng năm như kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, thu nhập của người lao động và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp trong Công ty.

Dưói sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công ty đã tăng cường xây dựng, bổ sung, sửa đổi các hệ thống văn bản, nội quy quy định cụ thể trên từng lĩnh vực hoạt động giúp cho việc quản lý trong những năm qua ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đơn vị ổn định, đời sống người lao động được nâng cao.

Hiện nay, tuy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có những khó khăn do tác động của khách quan mang lại song nhìn chung doanh nghiệp vẫn giữ được sự ổn định trên tất cả các mặt hoạt động, các hoạt động dịch vụ kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường đã góp phần vào việc ổn định và phát triển Tổng công ty hàng không Việt Nam.

Sự lãnh đạo giáo dục của Đảng bộ trực tiếp tạo nên nhân tố chính trị bền vững, thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng và vận dụng vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp một cách hoàn thiện và đồng bộ; Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người Đảng viên phấn đấu nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và những kiến thức cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ của mỗi cá nhân một cách tốt nhất.

Sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài đã thực sự là nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác quản lý nói chung và người lao động nói riêng. Thực tế những năm qua Đảng bộ đã cử các đồng chí cán bộ chủ chốt đi học lớp lý luận chính trị cao cấp do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp đào tạo; phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia để mở các lớp về hành chính doanh nghiệp, đồng thười cử cán bộ tham gia học lớp quản lý kinh tế và chuyên môn nghiệp vụ tại các trường Đại học...

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức nhiều lớp học về nghiệp vụ chuyên môn, lớp học ngoại ngữ ở các trình độ cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn tạo điều kiện cho cán bộ - công nhân viên tham gia học tập ở các trường chuyẽn môn nghiệp vụ với trình độ Cao đẳng, Đại học và trên Đại học... Hiện nay trong doanh nghiệp đa phần cán bộ lãnh đạo các cấp có trình độ Đại học và trên Đại học. Đó thực sự là một nguồn lực không nhỏ của Công ty, với kiến thức được đào tạo trang bị ở các trường lớp cộng với kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn trong những năm qua, đội ngũ cán bộ- công nhân viên của Công ty đã nâng cao được năng lực quản lý, chất lượng hoạt động dịch vụ đưa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một nâng cao.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, định hướng chính trị đúng đắn cho phong trào thi đua trong Công ty. Nhờ vậy, công tác thi đua được lãnh đạo Công ty, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty và lãnh đạo các cấp quan tâm và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Trong các dịp chào mừng các ngày lễ lớn, các đợt thi đua đột kích nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Công ty thường tổ chức các phong trào thi đua với nội dung phong phú và cụ thể như phong trào thi đua. “ Giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm”; “ Năng cao chất lượng và phong cách phục vụ văn minh, lịch sự”...sau mỗi đợt phát động thi đua việc kiểm tra, chấm điểm được thực hiện một cách nghiêm túc và công khai, trên cơ sở những tiêu chí đã được xây dựng và thống nhất Hội đồng thi đua Công ty đánh giá và cho điểm đối với từng đơn vị. Kết thúc đợt thi đua có sơ kết, tổng kết khen thưởng, biểu dương những đơn vị, cá nhân tham gia và thực hiện tốt phong trào thi đua, đồng thời nhắc nhở những trường hợp thực hiện phong trào thi đua chưa hiệu quả. Thông qua hoạt động thi đua nhiều đơn vị, cá nhân đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý và thực hiện trong dây truyền dịch vụ, do vậy công tác quản lý và chất lượng phục vụ luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Vấn đề đặt ra là phải củng cố phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng tại doanh nghiệp sao cho có giá trị nhất đối với hiệu quả hoạt động cũng như sự phát triển của Công ty. Cơ chế lãnh đạo của Đảng bộ Công ty là phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ xây dựng thành Nghị quyết, đề cao hiệu lực quản lý của chuyên môn, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, động viên đội ngũ cán bộ công nhân viên hăng say trong lao động sản xuất, sáng tạo trong công việc, tất cả nhằm hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty là sự phối hợp hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên và những ngườig lao động trong Công ty, luôn gắn liền với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng phụ thuộc rất lớn vào vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại doanh nghiệp. Trong tình hình thực tế hiện nay Đảng bộ Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo được phẩm chất, năng lực, có trình độ chuyên môn và quản lý giỏi đã tạo thế và lực để Công ty phát triển. Do vậy, sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài thực sự là nhân tổ đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty.

                                                                         Mạnh Hiền- NASCO