ĐẢNG BỘ NASCO TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

02/01/2019


ĐẢNG BỘ NASCO TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 291-KH/TVĐU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HKVN. Ngày 17/8/2017, Đảng bộ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội bài (NASCO) đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)cho 153 đồng chí là cán bộ, đảng viên, các đồng chí cán bộ Công đoàn, cán bộ Đoàn thanh niên và các đồng chí chuyên viên nghiệp vụ các Phòng chức năng trong Công ty tham gia học tập. Đồng chí Tạ Thiên Long- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HKVN, Bí thư Đảng ủy Công ty đã phổ biến, quán triệt toàn bộ  nội dung các Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước giúp các đồng chí tham dự Hội nghị nắm chắc những nội dung của Nghị quyết làm cơ sở cho việc viết bài thu hoạch cá nhân; xây dựng chương trình hành động đối với tập thể cấp ủy và kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Tạ Thiên Long- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HKVN, Bí thư Đảng ủy Công ty đã thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm và những chủ trương phương hướng trọng tâmcần tập trung lãnh đạo để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao  trong Quý III và cả năm 2017.

hình ảnh trong lớp học:

Một số 


 

MẠNH HIỀN - CÔNG TY NASCO